Rechtsgebieden

Wij hebben nog steeds de ambitie om een polyvalente aanbod te creëren voor U.

Elke advocaat van het kantoor heeft zijn eigen specialiteit, die vooral aansluit bij de rechtsgebieden die in de loop der jaren werden ontwikkeld. U treft er niet alle takken van het recht aan, wat o.m. te maken heeft met het beperkt aantal voorkeurmateries die de Vereniging van Vlaamse Balies ons toestaat.
Voor sommige materies zullen wij U overigens liever doorverwijzen naar collega's die beter vertrouwd zijn met deze domeinen.

 

Administratief recht

 • Onteigening: dossiersamenstelling, administratieve en gerechtelijke procedure volgens de gewone of de hoogdringende procedure bij respectievelijk de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw: bijstand bij aanvraag stedenbouwkundige vergunningen, adviesverlening, planningsinstrumenten (RUP, BPA, gewestplannen) beroep bij de deputatie van de provincie tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, beroep voor de Raad voor vergunningsbetwistingen of de Raad van State
 • Milieurecht: geschillen betreffende energie, natuur- en bos, mest, afvalbeheer, geluidsemissie, milieuhandhaving en milieustrafrecht, milieuvergunningen, procedures bij Milieuhandhavingscolleges of de Raad van State evenals administratieve procedures bij de deputatie van de provincie en de Vlaamse overheid
 • Onroerend goed: erfdienstbaarheden, recht van uitweg, mede-eigendom en appartementsrecht, eigendom, verjaring, koop-verkoop van onroerende goederen, bijstand bij minnelijke en gerechtelijke expertises, begeleiding van projectontwikkeling, perceels- en grensbetwistingen en burenhinder
 • Ambtenaren- en tuchtrecht: geschillen inzake benoemingen, premies, tuchtsancties, adviesverlening en procedures voor de Raad van State
 • Onderwijs: statuut onderwijzend personeel, tuchtrecht, advisering schoolbestuur, examenbetwistingen secundair en hoger onderwijs, Raad van State en Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Strafrecht en strafprocesrecht/ Verkeers(straf)recht

Bijstand slachtoffers van misdrijven bij procedure burgerlijke partijstelling; Strafrechtelijke verdediging beklaagde voor Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Assisen, Hof van Cassatie; Verdediging aangehoudenen voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling; Bijstand gedetineerden bij procedure voor de Strafuitvoeringsrechtbank; Bijstand geïnterneerden bij procedure voor de Commissie tot bescherming van de maatschappij (CBM), Bijstand verdachte bij politie en onderzoeksrechter naar aanleiding van het eerste verhoor (Salduz bijstand); Alcoholintoxicatie, dronkenschap en andere verkeersovertredingen; Burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid; Verzekeringsgeschillen bij verkeersongevallen.

Huurrecht

Geschillen inzake contracten van verkoop en verhuur.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid, verzekeringen.

Vreemdelingenrecht

Bijstand en advies bij asielprocedures en procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen; opstarten van en bijstand bij regularisatieprocedures (humanitair (art. 9bis), medisch (art. 9ter), gezinshereniging en procedures inzake weigering huwelijksvoltrekking (‘schijnhuwelijk)’.

Personenrecht en familierecht

Geschillen inzake afstamming en adoptie; Echtscheidingsprocedures, beëindiging wettelijke samenwoning/feitelijke samenwoning. voorlopige maatregelen met betrekking tot de echtgenoten/wettelijk of feitelijk samenwonende partners, hun goederen en de kinderen (onderhoudsgeld/omgangsregeling); Familiaal vermogensrecht, erfenissen, testamenten en schenkingen.

 • Dikaios
 • Advocatenmaatschap
 • Diestsevest 47 bus 001
 • 3000 Leuven
 •  
 • Tel (016) 88 66 10
 • Fax (016) 88 44 61
 • contact@dikaios.be

Wij geven U zoveel mogelijk informatie over de te verwachten kosten en erelonen